Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Om cs55

 

 
VEDTEKTER FOR KUNSTNERVERKSTEDER cs55


§ 1 FORMÅL

Kunstnerverksteder cs55 skal tilrettelegge for profesjonell kunstnerisk aktivitet og skape et profesjonelt fellesmiljø for kunstnere ved å:
− stille verksteder/atelier til rådighet for aktive profesjonelle kunstnere og kunstnerisk virksomhet
− stille åpne prosjektrom til rådighet for kunstnere for kortere perioder
− stille verksteder/atelier til rådighet for nyutdannede kunstnere

§ 2 ÅRSMØTET

Årsmøtet består av andelshavere og leietakere som har godkjent delingsavtale,
og valgte styremedlemmer for Kunstnerverksteder cs55.

Årsmøtet er Kunstnerverksteder cs55 sitt høyeste organ.

Årsmøtet skal være avholdt innen utgangen av mars.
- Innkalling til årsmøtet sendes ut med 4 ukers varsel.
- Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 3 uker før årsmøtet.
- Innkomne forslag sendes ut innen 2 uker før avvikling av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:
− Godkjenning av innkalling og dagsorden
− Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
− Godkjenning av årsmelding for foregående år
− Godkjenning av regnskap for foregående år
− Godkjenning av budsjett for kommende år
− Godkjenning av handlingsplan for kommende år
− Vedtektsendringer
− Innkomne saker
− Valg av medlem til styret for Kunstnerverksteder cs55 som skal representere andelshaverne.
Styremedlemmet blir valgt for en periode på 3 år og fungerer som styreleder.

Kun årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte kan forandre vedtektene til Kunstnerverksteder cs55.
Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Andelshavere som ikke har mulighet for å møte, kan delegere sin stemmerett ved skriftlig fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig etter krav fra minst 1/3 av andelshaverne, eller dersom styret finner det nødvendig.
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de sakene som fremgår av innkalling.

§ 3 STYRET

Styret er sammensatt av:
- 1 representant fra andelshaverne i Kunstnerverksteder cs55.
Representanten må enten være andelshaver selv, eller en som i henhold til minst treårig kontrakt gjeldende for hele valgperioden, deler atelier med en andelshaver.
- 1 representant fra BEK
- 1 representant fra BKFH
- 1 representant fra NKVN
- 1 representant fra Bergen Kommune kan stille med observatørstatus

Styret konstituerer seg selv.

Styresammensetningen kan ved behov utvides med et ekstra medlem med kompetanse i juss og eller økonomi. Dette medlemmet utnevnes av styret med forbehold om at den økonomiske rammen tillater det.

Styremøter holdes ved behov, minimum 3 i løpet av 1 år.

Andelshaverne kan pålegge styret å innkalle til medlemsmøte.

Styret har det overordnede ansvaret for alle sider ved driften.
Styret forholder seg til handlingsplanen vedtatt på årsmøtet og de oppgaver som er beskrevet i vedtektene.
Styret koordinerer Kunstnerverksteder cs55 sine prosjekter, fordeler bruk av fellesareal og oppgaver mellom andelshaverne.
Styret behandler forslag fra andelshaverne, samt framlegg vedrørende nye leietakere og oppsigelse av leiekontrakter.
Styret gir fullmakt til forretningsfører for driften av Kunstnerverksteder cs55.
Alle vedtak fra møter i styret skal protokollføres.
Styreleder innkaller til årsmøter og styremøter.
Ekstraordinært styremøte kan innkalles når styreleder, et styremedlem eller forretningsfører krever det.

§ 4 HUSRÅD

I tillegg til styret i Kunstnerverksteder cs55 er det et husråd med en valgt representant blant andelshavere eller leietakere som har godkjent delingsavtale fra hver etasje inkludert BEK.
Etasjeansvarlig blir valgt for 1 år av gangen.
Husrådet skal bistå Kunstnerverksteder cs55 sitt styre i forhold til løpende oppgaver knyttet til orden, trivsel, dugnad og brannsikkerhet. Styreleder innkaller til husrådsmøter hvert halvår i forkant av styremøter.
Husrådet er Kunstnerverksteder cs55 sin valgkomite for å foreslå medlem til styret som skal representere andelshaverne.

§ 5 FORRETNINGSFØRER

Forretningsfører for Kunstnerverksteder cs55 forestår løpende forretninger, herunder innbefattet regnskapsføring og nødvendig administrasjon av oppgaver som er knyttet til formålet; kreve inn husleie fra de enkelte leietakere og betale leie til huseier etter de avtaler som er opprettet mellom Kunstnerverksteder cs55 og huseier.
Forretningsfører rapporterer til styret og skal arbeide i henhold til de retningslinjer styre og årsmøte gir.

§ 6 REGLER FOR VERKSTEDER /ATELIER

Ledig verksted skal først utlyses internt i Kunstnerverksteder cs55 til andelshaverne og deretter på hensiktsmessig måte overfor de profesjonelle kunstmiljøene regionalt og nasjonalt. Hvis det er flere internt interesserte andelshavere til et ledig atelier skal man følge ansiennitetsprinsippet, slik at den som har vært andelshaver lengst har fortrinnsrett.
Styret for Kunstnerverksteder cs55 innvilger verksted/atelier etter skriftlig søknad.
Det skal inngås skriftlig leiekontrakt mellom andelshaver og Kunstnerverksteder cs55.
Nødvendig vedlikeholdsarbeid spesifiseres i den enkeltes leieavtale.
Leiekontrakt kan sies opp ved mislighold.

Aktivitet

Det forutsettes at verkstedene/atelierene brukes aktivt i det kunstneriske virket. Andelshaverne har ansvar for å bidra til synliggjøring av virksomheten ved Kunstnervertsteder cs55. På forespørsel fra styret skal andelshavere kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av verkstedet /atelieret. Leiekontrakter kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Utestående husleie

Hvis leietagere har utestående like mye eller mer enn depositumet, så har forretningsfører fullmakt til å si opp leieforholdet etter gjeldende regler, lover og kontrakter.

Verksted/atelier for nyutdannede

Atelier for nyutdannede kunstnere leies ut for 1 år med mulighet for inntil 1 års forlengelse.
Med nyutdannet menes innen 3 år etter avsluttet master eller bachelor eksamen.

§ 7 FREMLEIE /DELING AV VERKSTED/ATELIER

All fremleie må avtales med forretningsfører. Det skal sendes en kortfattet søknad til Kunstnerverksteder cs55, der det vedlegges navn og CV på fremleier. Verksteder/atelier kan fremleies i inntil to år. Fremleie skal godkjennes av styret eller den styret gir fullmakt etter søknad fremmet i rimelig tid. Styret eller den styret gir fullmakt beslutter hvem det fremleies til på samme måte som ved inngåelse av ordinære leieforhold.

Andelshaver er ansvarlig for leieobjekt og de arealer fremleier gis adgang til. Det er andelshaver som er ansvarlig for husleien ved fremleie. Blir husleie ikke betalt av fremleier er det andelshaver som må innbetale skyldig husleie. Kunstnerverksteder cs55 kan nekte andelshaver retten til fremleie ved mislighold.

Ved deling av verksted/atelier skal det sendes en kortfattet søknad til Kunstnerverksteder cs55, der det skal vedlegges navn og CV til den man vil dele verksted med. Det skal fremgå i søknad at andelshaver fortsatt skal bruke verkstedet/atelieret. Hvis det ikke sendes søknad om deling av verksted /atelier vil dette bli sett på som mislighold, og leiekontrakten med andelshaver kan bli oppsagt. En må ikke inngå avtale om deling før Kunstnerverksteder cs55 har gitt skriftlig samtykke til en slik deling. Det er andelshaver som er ansvarlig for den man deler verksted/atelier med, husleie, leieobjektet og de arealer det gis tilgang til. Hvis andelshaver sier opp leieobjektet, må den man deler verkstedet /atelieret med flytte ut sammen med andelshaver.

§ 8 ANSVAR OG PLIKTER FOR LEIETAGERNE

Andelshavere og leietagere oppfordres til å vise utadrettet aktivitet og ansvar, f.eks. ved å jevnlig oppdatere egne websider med bilder og aktivitet (CV), og ved å delta med åpne verksteder/atelier under B-open og andre arrangement for synliggjøring av Kunstnerverksteder cs55.

Vedtektene er sist revidert på årsmøte 2023.

Printer friendly version