Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjektrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Om cs55

 

 
FREMLEIEAVTALE


FREMLEIEAVTALE
MELLOM
............................... ( UTLEIER )
OG
............................... ( LEIETAKER )


1. LEIEOBJEKTET
Leieavtalen gjelder................................ kvm i areal nr. ............................... i C. Sundtsgt. 55, 5004 Bergen.
Leieforholdet gir adgang til bruk av fellesareal. Fellesareal er spiseplass med tekjøkken, våtrom og toalett. Fellesarealet er også rømningsvei, og dette må det tas hensyn til i den daglige drift.
Leieobjektet overtas i den stand det befinner seg i og som Leietaker har gjort seg kjent med.
Husleiesatsene fåes hos Annbjørg Fjellhaug.

2. LEIEN
Leien utgjør kr................................ pr. måned.
Leien blir hvert år fra 1. januar indeksregulert i forhold til Statisk Sentralbyrås konsumprisindeks.
Strømutgifter til atelieret og fellesarealet kommer i tillegg.

Leietaker skal betale husleien inn på konto nr. ............................... innen den 25. i hver måned.
Strømmåleren til verkstedet er på ............................... ved leiestart.

3. LEIETID
Fremleieavtalen gjelder fra ............................... til og med den ...............................
Fremleie utover en periode på to år må godkjennes av styret.

4. DRIFT OG VEDLIKHOLD AV LEIEOBJEKTET
Leietaker har ansvar for innvendig vedlikhold av leide arealer.
Leietaker skal til enhver tid holde Leieobjektet i håndverksmessig god stand. Dersom Leietaker ikke ivaretar sin vedlikeholdsplikt kan Utleier iverksette nødvendige tiltak for Leietakers regning.

5. FELLESKOSTNADER
I tillegg til leien skal Leietaker betale sin andel av Leieobjektets felleskostnader.
Som felleskostnader regnes strøm til fellesarealer, rengjøring av Leieobektets fellesarealer, og fellesutgifter som toalettpapir og vaskemidler.

6. LEIEOBJEKTET - BRUK OG BEHANDLING
Leieobjektet skal brukes som verksted av profesjonelle kunstnere.
Leietaker plikter å behandle Leieobjektet med tilbørlig aktsomhet og har ansvaret for all aktivitet i Leieobjektet. Det skal ikke foregå regulær undervisning i Leieobjektet. Det skal vises hensyn til den øvrige aktivitet i bygget. Ved installering av eventuelle støyende maskiner, skal forholdsregler tas for å hindre at støyen er til ulempe for andre leietakere. Det skal ikke gjøres endringer i innredning og tekniske installasjoner i utleide arealer.
Leietaker er ansvarlig for at brannfarlige væsker eller lignende oppbevares forskriftsmessig.

Leietaker er ansvarlig for reparasjon av eventuell skader i tak, vegger, gulv og vinduer.

Leietaker må kun benytte de deler av takterassen i 9. etasje som er dekket med tregulv.
Eventuelle skader som skyldes Leietaker, personer i Leietalers tjeneste eller personer som har fått tilgang til Leieobjektet av Leietaker, må erstattes av Leietaker.
Leietaker har plikt til å forevise lokalene i vanlig kontortid alle dager for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering og lignende. Utleier har rett til å ta seg inn i de leide lokaler i tilfelle det anses nødvendig for å hindre, forebygge eller begrense skade på eiendommen.
Leietaker plikter å følge de ordensregler som gjelder for eiendommen. Videre plikter Leietaker å følge instrukser for heiser og andre tekniske anlegg. Leietaker er ansvarlig for plassering av boss i beholder på gårdsplassen.

7. FORSIKRING
Leietaker forsikrer egne interesser.

8. FREMLEIE
Leietaker har ikke rett til fremleie av Leieobjektet.
Leietaker kan dele Leieobjektet med andre profesjonelle kunstnere etter avtale med Utleier.

9. FRAFLYTTING
Når leietaker fraflytter Leieobjektet, uansett av hvilken grunn, skal de tilbakeleveres ryddig og rengjort, og i den stand Leieobjektet var i ved leietidens start.

10. ERSTATNING
Leietaker er erstatningspliktig for all skade på Leieobjektet som skyldes folk i hans tjeneste, eller andre som får tilgang til Leieobjektet.
Utleier kan etter fraflytting kreve at Leietaker erstatter alle kostnader for Utleier for å bringe Leieobjektet i kontraktmessig stand.
Alle direkte kostnader og leietap som følge av Leietakers mislighold skal erstattes av Leietaker.

11. NØKLER
Leietaker får med denne kontrakten 1 nøkkel til atelier og 1 nøkkel til hovedinngangen til Leieobjektet.
Nøklene skal ikke vise adresse av Leieobjektet. Mistet eller stjålet nøkler til atelier og Leieobjektet må erstattes av Leietaker. Erstatning av mistet nøkler til Leieobjektet koster kr. 250.- for hver av nøklene.
I tilfellet av mistet nøkkel til hovedinngang må Leietaker ta kontakt med Utleier med en gang, eventuelt til Annbjørg Fjellhaug.

12. MISLIGHOLD
Ved Leietakers vesentlige mislighold har Utleier rett til å heve denne avtalen.
Blir leien ikke betalt 14 dager etter påkrav kan Utleier kreve tvangsfraviking uten rettergang og dom i samsvar med lov om tvangsfullbyrding og midlertidig sikring §13-2 tredje ledd bokstav (a) jfr. § 4-8. Dersom Leietaker ikke flytter når leietiden er ute kan Utleier kreve tvangsfravikelse uten rettergang og dom i samsvar med lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 13-2 tredje ledd bokstav (b).
Flytter Leietaker etter krav fra Utleier på grunn av mislighold eller tvangsfravikelse, plikter han å betale leien for den gjenværende del av leietiden med fradrag av det Utleier oppnår ved ny utleie.
Motkrav som ikke er fastslått ved rettskraftig dom eller forlik kan ikke av Leietaker bringes til avkorting i Utleiers krav på leie.

13. TVISTER
Enhver tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Bergen som rette verneting.
Bergen den

............................... ...............................
Printer friendly version