Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    LEDIG ATELIER FRA 1. APRIL 2019
    Anne Lise Karlsen
    Carl Martin Hansen
    KRIGSTEATERET TRIDENT JUNCTURE
    Tom Kosmo
    Tom Kosmo
    Astrid Sleire
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Astrid McGarrighan
    The Art of the Gestetner
    Astrid Sleire
    Vigdis Hareide
    Den norske idealstaten: forsamlingen
    Alt Går Bra i Kirkenes, Pikene på Broen
    Astrid Sleire
    Eva Kun og Arne Ingvaldsen
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Kunstnerverksteder cs55 20 ÅR ! 1998-2018
    B-open / 20-årsfeiring
    Workspace - utstilling og kunstnersamtale
    Den norske idealstaten - A project by Alt Går Bra at LevArt PARK in Levanger
    Marianne Berg
    Rita Marhaug
    Alt Går Bra studiegruppe: Alain Badiou
    Soups and Stories
    Arne Ingvaldsen
    Trudi Jaeger
    Carl Martin Hansen
    Alt Går Bra study group: Alain Badiou
    Astrid McGarrighan
    Karina Presttun
    Tom Kosmo
    Tom Kosmo
    Alt Går Bra presenterer Den norske idealstaten
    Alt Går Bra på LevArt (Levanger)
    Trudi Jaeger
    Astrid Sleire
    Samtaler som våpen og bilder som skjold av Alt Går Bra
    Rita Marhaug
    Alt Går Bra Studio, Kunstnerverksteder CS55
    Alt Går Bra Studio, Kunstnerverksteder CS55
    Kirsti van Hoegee
    Den norske idealstaten av Alt Går Bra på LevArt
    Alt Går Bra i London
    Kirsti van Hoegee
    David Rios

 

 

Den norske idealstaten - A project by Alt Går Bra at LevArt PARK in Levanger

Den norske idealstaten / Alt Går Bra
9.-17. juni
Åpning 9. juni kl. 13.00
Sted: LevArt, Kirkegata 11

SCROLL DOWN FOR ENGLISH


Hvor ofte har du muligheten til å snakke om samfunnet du drømmer om? Måten samfunnet organiseres på er avgjørende for noen av de viktigste aspektene i livene våre. Verdier som vi som samfunn støtter eller avviser, danner fundamentet for viktige beslutninger. Dette gjelder avgjørelser som angår krig og fred, hvordan rikdom fordeles og hva som er en bærekraftig utvikling. Kvaliteten på utdanning, helsetjenester og offentlig transport, hvordan vi bor, arbeider og lever sammen, alt dette er resultater av politiske kamper. I et demokrati kan alle ideelt sett ta ansvar for hvordan samfunnet er organisert. I Kulturuka i Levanger, 9.-17. juni, inviterer kunstnergruppen Alt Går Bra befolkningen til å reflektere over og samtale om sine visjoner for et rettferdig samfunn gjennom utstillinger, intervjuer, lesegrupper og en «retorikkskole».

Utstillingen «Historiske faner og fotografier av lokale opptog og forsamlinger» vises som en del av prosjektet i samarbeid med Bymuseet i Levanger og Levanger Fotomuseum. Onsdag 13. juni vil prof. Nina Volckmar / NTNU holde et foredrag om fanenes historie.

***

Program 9.-17. juni:

Lørdag kl. 13.00 : Utstillingsåpning: «Den norske Idealstaten»
«Historiske faner og fotografier av lokale opptog og forsamlinger» vises som en del av prosjektet i samarbeid med Bymuseet i Levanger og Levanger Fotomuseum.
Åpningstider daglig fra kl. 14.00-19.00

13. juni kl. 18.00: “I nasjonsbyggingens tjeneste. Skolefanen som forskningsmateriale.”
Foredrag ved professor Nina Volckmar / NTNU i samarbeid med Bymuseet i Levanger og Levanger Fotomuseum.

15. juni kl. 18.00-18.40: Presentasjon av utstillinger og programmet som en del av Kunstvandringen i kulturukeprogrammet.

………………

Daglig 10.-17. juni kl. 14.00-16.00: Omvisning i utstillingen. Her kan du oppdage malerier basert på visjonene til den norske befolkningen for et bedre samfunn gjennom samtaler med kunstnerne. Her får du også vite mer om historien og symbolene bak prosjektet.
Skisser og modeller fra arkitekstudenter som har arbeidet med Alt Går Bra i utarbeidelsen til forslag om hvordan bruke parkområdet utenfor Levart som forsamlingssted (assembly) vises som en del av utstillingen. Studentene er fra Paris La Villette Higher School of Architecture (ENSAPLV), Paris, Frankrike - og Bergen Arkitektskole (BAS), Bergen.

Daglig 10.-17. juni kl. 16.00-17.00: Private intervjuer om visjoner for et bedre samfunn i forbindelse med en spørreundersøkelse. Kanskje vil din drøm bli gjenskapt i form av et maleri.

Daglig 10.-17. juni kl. 17.00-18.00: «Retorikkskolen": Den gamle retorikkdisiplinen tas i bruk som et verktøy til å forstå de diskusjonene som omgir oss og vår egen samtid.

Daglig 10.-17. juni kl. 18.00-19.00: Lesegruppe: Platons «Staten» er stadig en av hovedreferansene til diskusjoner om hva som er et rettferdig samfunn. Her kan du bli med og lese deler av dette sentrale verket sammen med kunstnerne.

Kunstnerne er til stede under hele Kulturuka. Velkommen!

Takk til Levanger kunstforening for lån av lokaler til utstillingen «Historiske faner og fotografier av lokale opptog og forsamlinger».

---

How often do you get the opportunity to talk about your visions of an ideal society? The way society is organized is crucial to some of the most important aspects of our lives. Values that we as a society support or reject, form the basis of important decisions, like those concerning war and peace, distribution of wealth and sustainable development. The quality of education, healthcare and public transport, and how we work and live together are results of political struggles. In a democratic society, ideally everyone can take responsibility for how the community is organized. During “Kulturuka” or Cultural Week in Levanger, from June 9th-17th, the artist group Alt Går Bra will invite people to reflect on and talk about their visions for an ideal society through the exhibition, interviews, reading groups and a "School of Rhetoric".

The exhibition, “Historic Banners and Photographs of Local Public Assemblies”, has been developed in collaboration with the City Museum of Levanger and Levanger Photo Museum. On Wednesday, June 13th, Professor Nina Volckmar from NTNU will hold a lecture on the history of banners.

***
Den norske idealstaten / Alt Går Bra
9th to 17th of June
Opening 9th of June at 13.00
At LevArt, Kirkegata 11.

PROGRAM

9th to 17th of June:

Saturday, June 9th, 13.00: Exhibition opening – "The Norwegian Ideal State"
“Historical Banners and Photographs of Local Public Assemblies” is also a part of the project and has been put together in collaboration with the City Museum of Levanger and Levanger Photo Museum.
Opening hours daily from 14.00-19.00

June 13th, 18.00: "In the Service of Nation Building. School Banners as Research Material."
A lecture by Professor Nina Volckmar from NTNU, in collaboration with the City Museum of Levanger and Levanger Photo Museum.

June 15th, 18.00-18.40: Presentation of the exhibition and the program as part of Kulturuka’s ‘Art Walk’ program.

………………

Daily, June 10th – 17th, 14.00-16.00: Guided tour of the exhibition. Here you can discover paintings based on conversations with people about their visions for a better society. You will also learn more about the story and the symbols behind the project.
Sketches and models by architecture students who have worked with Alt Gar Bra to make suggestions on how to use the park outside Levart as an assembly site, will be shown as part of the exhibition. The students are from Paris La Villette School of Architecture (ENSAPLV), Paris, France and Bergen Architecture School (BAS), Bergen.

Daily, June 10th – 17th, 16.00-17.00: Personal interviews with people about their visions for a better society in connection to a survey. Perhaps your dream will be recreated as a painting.

Daily, June 10th – 17th, 17.00-18.00: "School of Rhetoric"
The old discipline of rhetoric is used as a tool to understand the discussions surrounding us today.

Daily, June 10th – 17th, 18.00-19.00: Reading Group
Plato’s ‘Republic’ is still one of the main references to discuss what a fair society is. Here you can join in to read parts of this salient text with the artists.

The artists will be present throughout Kulturuka. All are welcome!